fbpx

สีทาบ้าน กับ 7เทคนิค การจับคู่สี สำหรับแต่งบ้าน

สีทาบ้าน กับ 7เทคนิค การจับคู่สี สำหรับแต่งบ้าน

สีทาบ้าน และเรื่องสีสันในการตกแต่งบ้าน ในปัจจุบัน มีทางเลือกของวัสดุมากมาย ห้เด้ช้ ยกตัวอย่างเช่น วอเปเปอร์ ผนังลามิเนต หรือแม้กระทั่งผนังฉาบปูนดิบขัดมัน วัสดุต่างๆเหล่านี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และวิธีการทำงานที่แตกต่างกัน แต่ก่อนที่เราจะเริ่มต้น ในการเลือกใช้วัสดุบางอย่าง ในงานตกแต่งนั้น เราต้องรู้ เบื้อต้นการิ่ทำกแต่ก่ ดังนี้

1 ค้นหาวาชอบส่วนตัว ว่าเป็นคนชอบสีแบบไหสีโทนร้อนได้แก่ แดง น้ำตาล ส้ม แสด สีโทนเย็นได้แก่ น้ำงิน ดำ เท เขียว ฟ้า ซึ่งทนสีเล่านี้ ป็ตักำอาณ์ห้อ

2 รู้จักกาช้สีกล ได้แก่ ขาว เหลื

3 ดูห้อรืพื้ที่ห้อ สีเป็นตัที่ทำให้ ห้อดูกว้ขึ้นรืด้ ตัวอย่างเช่ สีสว่าง ส้ม ขาว เหลื่ เมื่อใช้สีเหล่านี้ ทำให้ห้องดูกว้ขี้น

4 ลักษกาช้ห้อ กตัย่ช่ ห้อดูนัฟั ต้องใช้สีโทนเย็นเป็นหลัก พื่ห้ห้อดูมืขึ้นถรู้สึกได้ถึงกาพักผ่ย่งแท้ริ

5 สูตร 80-20 หมายถึ กาช้สีนึป็ลัห้ใช้สีข้ พื่ห้เกิดคน่ห้อกขึ้น ตัวอย่างเช่ ห้อรัช้สีร้สีกลที่ป็สีสว่ป็ลั80% ห้เพิ่จุด่ห้อง เป็นสีโทเย็ 20% ซึ่งที่สีโทนเย็นที่นี้ อาจจะหมายถึง เฟร์นิเจอร์ กแต่บ้

6 การจับ คู่สีที่ขัดแย้งไม่อยู่ด้วยกัน แต่ต้องใช้สูตร 80-20 ตัวอย่างเช่น คู่สีขัดแย้ง แดง:เขียว ซึ่งผนังของทาสีเขียวอ่อ ต่ห้ใช้ร์นิร์ เก้าอี้หรืโซฟ เป็นสี

7 กาช้สีกลล้พีสีดี ซึ่สีกลถดูด้กัทุกโสี โดยใช้สูตร 80-20 เช่กั ตัวอย่างเช่ผนังของทั้งหมเป็นสีขาว คิดเป็น 80% แต่ใช้ผ้าคลุมเฟอร์นิจอร์หรือหมอนเป็นสีฟ้ คิดเป็น 20%

เมื่อรู้อย่างนี้แล้ว เราสามารถนำเทคนิคข้างต้นมาพิจารณาในการเลือกใช้สีในการตกแต่ง เพื่อให้บ้านแลดูสวยตามที่ใจต้องการ

Leave a Reply

Close Menu