การซื้อบ้าน โดย กู้ ซื้อบ้าน กับ ธอส.

You are currently viewing การซื้อบ้าน โดย กู้ ซื้อบ้าน กับ ธอส.

วันนี้เราจะพูดถึง การซื้อบ้าน โดย กู้ ซื้อบ้าน กับ ธอส.

ตั้งแต่ต้นปี 2561 ที่ผ่านมา ธอส. มีโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านประชารัฐเพื่อเอื้ออำนวยให้ ผู้ที่มีรายได้ไม่มาก มีโอกาสมีบ้านเป็นของตัวเองโดยจะมีอัตราดอกเบี้ยต่ำ ซึ่งมีวัตถุประสงค์การยื่นกู้ดังต่อไปนี้

  • เพื่อซื้อที่ดินพร้อมอาคาร หรือห้องชุด
  • เพื่อปลูกสร้างอาคาร หรือเพื่อซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างอาคาร
  • เพื่อซื้ออาคารหรือห้องชุดบนที่ดินของรัฐ

โครงการ สินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี้ให้วงเงินสูงสุดที่ 2 ล้านบาท

  • มีระยะเวลาการกู้ / ผ่อน ไม่น้อยกว่า 7 ปี และไม่เกิน 40 ปี
  • โดยอายุของผู้กู้ รวมกับเวลาที่ผ่อนต้องไม่เกิน 70 ปี

 

ส่วนอัตราดอกเบื้ย เป็นดังนี้… 

  • วงเงินกู้ต่อรายไม่เกิน 1 ล้านบาท

ปีที่ 1 ถึง 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.75 % ต่อปี

ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปจนตลอดอายุสัญญา จะดูว่าเป็นรายย่อย

หรือใช้สวัสดิการหักจากเงินเดือน

หาก เป็นรายย่อย จะอยูที่ MRR – 0.75% ต่อปี

หาก เป็นสวัสดิการหักเงินเดือน จะอยูที่ MRR – 1.00% ต่อปี 

  • วงเงินกู้ต่อรายมากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

ปีที่ 1 ถึง 4 อัตราดอกเบี้ยคงที่ 3.00 % ต่อปี

ตั้งแต่ปีที่ 5 เป็นต้นไปจนตลอดอายุสัญญา จะดูว่าเป็นรายย่อย

หรือใช้สวัสดิการหักจากเงินเดือน

หาก เป็นรายย่อย จะอยูที่ MRR – 0.75% ต่อปี

หาก เป็นสวัสดิการหักเงินเดือน จะอยูที่ MRR – 1.00% ต่อปี

 

ค่าธรรมเนียม หรือค่าใช้จ่ายในการกู้ซื้อบ้านกับ ธอส. ก็จะดูตามวงเงิน  ดังนี้… 

  • ม่เกิน 1 ล้านบาท

ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1 % ของวงเงินกู้

ค่าประเมินราคาหลักประกัน – ตามวงเงินกู้

ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม – 1,000 บาทต่อราย

ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง – 1% ของวงเงินกู้ 

  •  กู้มากกว่า 1 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 2 ล้านบาท

 ค่าธรรมเนียมยื่นกู้ 0.1 % ของวงเงินกู้

ค่าประเมินราคาหลักประกัน – ตามวงเงินกู้

ค่าจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม – 1,000 บาทต่อราย

ค่าจดทะเบียนนิติกรรมจำนอง – 0.5% ของวงเงินกู้  

 

หัวข้อถัดไป เราจะไปดูกันเรื่อง คุณสมบัติ และเอกสารที่ต้องใช้กันนะครับ

Leave a Reply