คุณสมบัติของผู้กู้ซื้อบ้าน

You are currently viewing คุณสมบัติของผู้กู้ซื้อบ้าน

หัวข้อที่ผ่านมา เราได้พูดถึงเรื่องอัตราดอกเบี้ยกันไปแล้ว

เจอตัวเลขเข้าไปนิดหน่อย ไม่งงเนาะ ^___^

หัวข้อนี้ เรามาดูเรื่อง คุณสมบัติของผู้กู้ซื้อบ้าน และ เอกสารกู้ซื้อบ้าน กับ ธอส. ในโครงการสินเชื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ หรือโครงการบ้านประชารัฐ กันนะครับ

 

คุณสมบัติ / เอกสารที่ใช้สมัคร เป็นประชาชนที่ได้รับสิทธิในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ เป็นประชาชนผู้มีรายได้น้อย ( ไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน )

เอกสารกู้ซื้อบ้าน

  •    เอกสารส่วนบุคคล

     บัตรประจำตัวประชาชน / บัตรข้าราชการ

     ทะเบียนบ้านฉบับเจ้า บ้าน

     สำเนาทะเบียนสมรส / ใบหย่า / ใบมรณะบัตร/ ใบแจ้งความแยกกันอยู่

     สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล

     สำเนาบัตรประจำตัว ประชาชนคู่สมรส (ถ้ามี)

  •    เอกสารทางการเงิน

     พนักงานประจำ

       ใบรับรองเงินเดือน / หนังสือผ่านสิทธิสวัสดิการ

       สลิปเงินเดือนหรือหลักฐานการรับเงินเดือนย้อนหลัง 3 เดือน

       สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 6 เดือน (กรณีอาชีพประจำ)

   ผู้ประกอบอาชีพอิสระ

       สำเนาบัญชีเงินฝากย้อนหลัง 12 เดือน/หลักฐานแสดงฐานะการเงินอื่นๆ (พร้อมเอกสารฉบับจริง)

       สำเนาทะเบียนการค้า/ทะเบียนบริษัท/ห้างหุ้นส่วน

       หลักฐานการเสียภาษีเงินได้

       รูปถ่ายกิจการ

       สำเนาใบประกอบวิชาชีพ

  •    เอกสารหลักประกัน

       สำเนาสัญญาจะซื้อจะขาย/สัญญาวางมัดจำ/สัญญาเช่าซื้อการเคหะและหนังสือรับรองยอดคงเหลือ  ( กรณีซื้อ)

       สำเนาสัญญากู้เงิน และ สำเนาสัญญาจำนองกับสถาบันการเงินเดิม (กรณีไถ่ถอนจำนอง)

       ใบเสร็จการผ่อนชำระหรือบัญชีหมุนเวียนย้อนหลัง 1 หรือ 2 ปี (กรณีไถ่ถอน)

       หลักฐานการเป็นเจ้าของอาคาร

       สำเนาหนังสือสัญญาขายที่ดินฉบับกรมที่ดิน

       สำเนาโฉนดที่ดิน/นส.3ก /หนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด/อช.2  ทุกหน้า

       ใบอนุญาตปลูกสร้าง / ต่อเติม

       แบบแปลน

       ใบประมาณการปลูกสร้าง / สัญญาว่าจ้างก่อสร้าง

 

ทั้งนี้ ผู้ขอกู้ร่วม ไม่จำเป็นต้องเป็นสามีหรือภรรยากันก็ได้ แต่ผู้กู้ร่วมต้องมีรายได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนดของทางธนาคาร ธอส. ทั้งนี้ โครงการสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐนี้ ครอบคลุมถึงสิทธิของผู้ที่ถือบัตรคนจน ไม่ว่าจะประกอบอาชีพประจำ หรืออาชีพอิสระ เพื่อใช้ซื้อที่อยู่อาศัย หรือซื้อที่ดินพร้อมปลูกสร้างเพื่อที่อยู่อาศัย ก็หวังว่า ข้อมูลเบื้องต้นนี้ จะจุดประกายความหวังให้กับผู้ที่ยังมีรายได้ไม่มาก แต่อยากจะมีบ้านเป็นของตัวเองซักหลัง

จะเป็นบ้านใหม่ หรือบ้านมือสอง ก็ลองไปขอกู้กับธอส. กันดูนะครับ ^___^

 

หมายเหตุ **  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการขอเอกสารต่างๆของผู้กู้เพิ่มเติม

เพื่อใช้ประกอบพิจารณาการให้สินเชื่อของธนาคาร **

Leave a Reply