เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

You are currently viewing เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

เอกสารที่ต้องใช้ในการยื่นขอสินเชื่อบ้าน

คุณสมบัติผู้ยื่นขอสินเชื่อ

1. สัญชาติไทย และต้องอยู่อาศัยในประเทศไทยเท่านั้น
2. พนักงานประจำ, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ, พนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ, ผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัวและเจ้าของกิจการ
3. อายุ 21 – 62 ปี เมื่อนับรวมระยะเวลาผ่อนชำระแล้ว อายุไม่เกิน 65 ปี
4. อายุงาน
6 เดือนขึ้นไป สำหรับพนักงานประจำ / ข้าราชการ/ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
1 ปีขึ้นไป สำหรับพนักงานสัญญาจ้างของหน่วยงานราชการหรือรัฐวิสาหกิจ หรือบริษัทที่น่าเชื่อถือ
เฉพาะพนักงานที่ไม่ได้ใช้แรงงานเป็นหลัก ในระดับบริหารตั้งแต่ระดับผู้จัดการ/หัวหน้างานขึ้นไป
3 ปีขึ้นไป สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว / เจ้าของกิจการ (อ้างอิงประสบการณ์ก่อนหน้าได้ ในธุรกิจลักษณะเดียวกัน)
5. รายได้ต่อเดือน
พนักงานประจำ 15,000 บาทขึ้นไป
ประกอบธุรกิจส่วนตัว 30,000 บาทขึ้นไป/คน/ธุรกิจ

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีกู้ในนามบุคคลธรรมดา
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท โดยสลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือนย้อนหลังไม่เกิน 2 เดือนนับจากปัจจุบัน
5. สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 3 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน

เอกสารที่ต้องใช้ กรณีกู้ในนามนิติบุคคล
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน / สำเนาบัตรข้าราชการ / สำเนาบัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ (ที่มีเลขบัตรประชาชนระบุ)
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. สำเนาหนังสือจดทะเบียนการค้า หรือ สำเนาทะเบียนนิติบุคคล (กรณีเป็นบริษัทจำกัด เพิ่มบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น) ที่รับรองสำเนาโดยกระทรวงพาณิชย์ ลงวันที่ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน หรือ หลักฐานการประกอบธุรกิจที่ออกจากหน่วยงานราชการ / หน่วยงานหรือองค์กรธุรกิจที่น่าเชื่อถือและสามารถตรวจสอบได้
5. สำเนาบัญชีธนาคารที่ใช้หมุนเวียนในธุรกิจ ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน

เอกสารหลักประกัน
A. กรณีขอสินเชื่อเพื่อซื้อบ้านใหม่
1. สำเนาโฉนดที่ดินทุกหน้า / สำเนาเอกสารแสดงกรรมสิทธิ์หลักประกัน
2. สำเนาสัญญาจะซื้อจะขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง / สำเนาใบจอง / สำเนาใบเสนอราคา

B. กรณีขอสินเชื่อเพื่อปลูกสร้างบ้านบนที่ดินที่มีอยู่แล้ว
1. สำเนาแบบแปลนการก่อสร้าง , สัญญาก่อสร้าง , ใบยื่นขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน, ใบอนุญาตปลูกสร้างบ้าน (สามารถยื่นภายหลังได้ไม่เกินวันที่จดจำนอง)

เอกสารการยื่นขอ Refinance
1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
2. สำเนาทะเบียนบ้าน
3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล / ทะเบียนสมรส / ทะเบียนหย่า (ถ้ามี)
4. สลิปเงินเดือน (สำเนา / ต้นฉบับ) หรือ หนังสือรับรองเงินเดือนจากบริษัท ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกัน
5. สำเนาบัญชีธนาคารที่เงินเดือนเข้า ย้อนหลัง 6 เดือนต่อเนื่องกันนับจากปัจจุบัน
6. สำเนาใบเสร็จการผ่อนชำระเงินกู้ หรือ ใบแจ้งยอดหนี้เงินกู้ (Statement) ย้อนหลัง อย่างน้อย 3 เดือน
7. สำเนาหนังสือสัญญาเงินกู้เดิม
8. สัญญาจำนอง+สำเนาโฉนดที่ดิน

ทางโครงการ The Civilize ของเรา ช่วยลูกค้าประสานงานในการยื่นขอสินเชื่อบ้าน กับทางธนาคาร พร้อมให้คำแนะนำต่างๆ และในกรณีกู้ไม่ผ่าน ทางโครงการยินดีคืนเงินจองเต็มจำนวน ลองโทรปรีกษาเราได้นะคะ

Leave a Reply